Záznam

Prezentace ke stažení

Prezentace (151.5 MB)

Dotazy a odpovědi
(na které se nedostalo během živého vysílání)

Je členství na we.trade časově omezeno nebo podmíněno určitou aktivitou? Jak je případně možné členství ukončit?

Registrace na platformě we.trade není nijak časově omezena. V případě potřeby je možné členství kdykoli ukončit, a to ve spolupráci s bankou, která vás na we.trade registrovala.

Plánuje se napojení i jiných českých bank?

V tuto chvíli nemáme žádné informace.

Bude se jednat o jedinou službu tohoto charakteru u bank působících na tuzemském trhu, nebo mají jiné banky podobné systémy?

V tuto chvíli se jedná o jedinou plně funkční službu tohoto charakteru na tuzemském trhu.

Je v případě tzv. high value shipments pro kontrolu nakládky přizvána i třetí nezávislá inspekční společnost tak, jak to v některých případech vyžadují např. pojišťovny zboží? Nebo je to v rámci blockchainové platformy pouze logistický partner, který nakládku ověří a kterému banka plně důvěřuje?

V tuto chvíli je to pouze logistický partner. Do budoucna nelze vyloučit rozšíření na další subjekty.

Jak je to s poplatky bank při využívání we.trade? Můžete trochu více ozřejmit výhody a rizika oproti nástrojům, jako je akredititiv, směnka, pojištění a podobně? Proč banky prosazují jen we.trade? Které švýcarské banky využívají we.trade, a pokud ho nevyužívají, tak proč?

Každá banka si stanovuje poplatky za we.trade individuálně a proto se ceny liší. Oproti standardním Trade Finance produktům jsou transakce přes we.trade sjednávány digitálně, rychle a jednoduše. Klient nemusí chodit "do banky", ale vše probíhá na kliknutí. Probíhá zde kontrola splnění podmínek Smart kontraktu, nicméně zde neprobíhá kontrola obsahu dokumentů. Banky nabízí we.trade, protože jsou přesvědčeny, že je tato platforma pro český trh tou nejlepší volbou. Má nejvíce reálných klientů a transakcí. Ze Švýcarských bank jsou do we.tradu zapojeny UBS.

Je někde seznam všech bank, které jsou do we.trade zapojeny?

Ano, je k dispozici na webových stránkách www.we-trade.com.

Co tuzemský we.trade?

V tuzemsku poskytují platformu we.trade tři banky. Komerční banka, Česká spořitelna a ČSOB. Pravděpodobnost, že Váš obchodní partner bude klientem jedné z těchto bank, je velmi vysoká – i z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že pro uzavíraní obchodních transakcí na domácím trhu je tato platforma více než vhodná. Za použití zajišťovacích platebních produktů, jako je garantovaná platba, a možnosti financovat pohledávky, díky které lze lépe řídit cash flow, můžete s obchodními partnery na domácím trhu obchodovat snáze a s větší jistotou.

Prosím o vyjádření, zda lze zapojit do obchodu subjekt, který nebude mít účet v zapojených bankách. Je již funkční obchodování mimo EU (Čína, Hongkong)?

Bohužel, v tuto chvíli se mohou na platformu we.trade registrovat pouze klienti zapojených bank, a to jak v ČR, tak v zahraničí. Zapojené banky jsou však připraveny jednat o přijetí s každým zájemcem i z řad neklientů. We.trade v současné době nelze využít pro obchodování mimo EU a zapojené banky.

Jsou garantované platby spojené s vyřízením úvěrového limitu u domácí banky? Popř. jak moc složitý proces to bude?

Ano, poskytnutí garantované platby je spojeno se vyhodnocením finanční situace firmy bankou a schválením úvěrového limitu. Délka vyřízení je individuální v závislosti na poskytnutých informacích.

Představa propojení we.trade a eTradeConnect mne spíš děsí, než naplňuje nadšením. Myslíte, že čínské banky mají ty samé kontrolní mechanismy, stejnou transparentnost a vztah k obchodním a důvěrným datům jako evropské a americké banky?

K propojení a realizaci transakcí mezi we.trade a např. eTradeConnect je ještě dlouhá cesta. Kromě technických záležitostí je třeba vyřešit právě transparentnost, ochranu důvěrných dat, a především vyhovující legislativní a regulatorní rámec, který bude vzájemně kompatibilní a uznatelný.

Je možné přes aplikaci obchodovat s business partnerem, který není v ČR u žádné ze zainteresovaných bank (KB, ČSOB, ČS)?

Nezbytnou podmínkou pro obchodování pře we.trade je mít účet u příslušné banky, která připojení realizuje. Tj. v současnosti je to v České republice ČSOB, KB a Česká spořitelna.

Může we.trade nahradit importní dokumentární akreditivy? Pokud ano, jak by se přistupovalo k posílání dokumentů?

Vlastně ano. Garantovaná platba může nahradit importní dokumentární akreditiv všude tam, kde jeho použití není zvykem, a tam, kde se chcete vyhnout administrativní náročnosti. Povaha závazku z garantované platby a importního dokumentárního akreditivu je stejná. Rozdíl je v tom, že u garantované platby banky neřeší dokumentační část této transakce. Máte možnost přiložit např. pdf. soubor, jako je faktura, dopravní dokument atd., ale je to jen na Vás. Podmínkou pro vyplacení garantované platby je potvrzení (na platformě), že podmínky vypořádání sjednaného smart kontraktu byly splněny.

Mohu si sám přidávat další uživatele v rámci firmy?

Ano.

Jak probíhá párování? Jak získá můj partner přístup na we.trade?

Získat přístup na we.trade je možné pouze přes jednu ze zapojených bank. V zásadě jsou čtyři možnosti, jak se do we.trade registrovat: 1) kontaktovat banku, která je do we.trade zapojena, s požadavkem na registraci; 2) při zadávání transakce využít funkcionality we.trade a zaslat partnerovi (nebo on Vám) pozvání na we.trade, které se dostane do jedné ze zapojených bank – a ta Vašeho partnera osloví; 3) využít možnosti přímo na webové stránce www.we-trade.com a požádat zde o registraci; 4) v případě ČR Vás/Vašeho partnera může oslovit přímo některá ze zapojených bank v ČR (KB, ČSOB, ČS) a nabídnout Vám registraci na we.trade.

Automatická negarantovaná platba závisí na stavu finančních prostředků, takže bude realizovaná pouze v případě dostatečné krytí. Co v případě dočasného, případně trvalého, nedostatku finančních prostředků (platební nevůle)?

Pokud byly splněny podmínky ve smart kontraktu, ale odběratel nemá dostatek finančních prostředků na účtě, platba se neprovede. Tato situace nezbavuje odběratele povinnosti tuto obchodní transakci uhradit.

Jakým způsobem se řeší případné spory ze smart kontraktu uzavřeného prostřednictvím we.trade?

Případné spory vzniklé z uzavřeného smart kontraktu mezi tuzemskými protistranami se řeší podle českého práva. Spory ze smart kontraktu uzavřeného se zahraničním prvkem se řeší dle anglického práva, které zmiňují Pravidla. Obecným principem je, že zvolit zahraniční právo lze v zásadě jen tam, kde existuje v transakci určitý mezinárodní prvek. Tento mezinárodní prvek může souviset se stranami obchodu, jeho předmětem nebo s dalšími relevantními skutečnostmi. Dva české subjekty si pro transakci, která takový mezinárodní prvek nemá, zahraniční právo platně zvolit nemohou, a i kdyby to udělaly, bude platit právo české.

Existuje nějaké demo, kde bych se mohl přihlásit a nanečisto si to vyzkoušet?

Ano, existuje tzv. klikací demo pro různé situace: 1) vytvoření obchodu z pohledu odběratele (invis.io/2RUD7O9PMTD); 2) vytvoření obchodu z pohledu dodavatele (invis.io/WAUD7G2TYDE#); 3) garantovaná platba (invis.io/ECXU17J3H5B); 4) financování pohledávky s BPU (projects.invisionapp.com/share/Y8XZNV3ZUCG#/screens).

Jsou nějaká omezení ve vztahu k účastníkům a povaze transakcí? Mám na mysli sektory podnikání, obchodní komodity, právní formy účastníků, limitace opakování/částek/měn nebo nějaká jiná?

Omezení nejsou téměř žádná. V tuto chvíli je však platforma dostupná jen pro právnické osoby. Co se týče sektoru, limitace opakování, částek atd., nemá platforma omezení. Ve věci obchodních komodit bude záležet na interní politice každé ze zúčastněných bank. Zejména s ohledem na tzv. zboží dvojího užití.

Jsou společnosti nějak vázány, že pokud se zapojí do we.trade, nemohou udělat obchod mezi sebou mimo tuto platformu?

Ne. žádné takové omezení neexistuje. Pro obě firmy je jednodušší realizovat všechny obchody přes we.trade.

Kdo a co rozhoduje o tom, zda banka potvrdí svůj závazek platby (garantované platby) – je to rozhodnutí banky kupujícího? Jaké jsou podmínky banky pro poskytnutí? Je poskytnutí závislé na pojišťovnách, nebo je to rozhodnutí čistě banky?

Je to na individuálním posouzení a rozhodnutí banky odběratele.

Když svého partnera/odběratele nenajdu ve vaší platformě, je možné ho do we.trade nějakým způsobem pozvat? Co to pro něj obnáší?

Ano, můžete jej do we.trade pozvat. V zásadě jsou pro Vašeho partnera čtyři možnosti, jak může získat přístup do we.trade: 1) kontaktuje ve své zemi banku, která je do we.trade zapojena, s požadavkem na registraci; 2) při zadávání transakce můžete využít funkcionality we.trade a zaslat partnerovi pozvání na we.trade, které se dostane do jedné ze zapojených bank v dané zemi – a ta Vašeho partnera osloví; 3) Váš partner může využít možnosti přímo na webové stránce www.we-trade.com a požádat zde o registraci do platformy; 4) v případě ČR Vašeho partnera může oslovit přímo některá ze zapojených bank v ČR (KB, ČSOB, ČS) a nabídnout mu registraci na we.trade.

Jakým způsobem se dokládá plnění (např. tradiční dodání zboží), aby proběhla úhrada?

Dodání zboží může potvrdit dodavatel či odběratel, a to zakliknutím na platformě we.trade. Další možností je informace poskytnutá dopravcem (přes API).

Je pro přístup do we.trade nutné mít u své banky nějaký limit, případně zvláštní úvěrový rámec?

Pro přístup na platformu we.trade není limit nutný. Stejně tak není limit nutný pro využívání automatického vypořádání na we.trade. Úvěrový rámec (schválený limit) je nutné u své banky mít v případě, že žádáte o garantovanou platbu.

Při využití we-trade tedy ztrácí význam úvěrové pojištění? Jakým způsobem banka prověřuje firmy, které se do we-trade zařazují?

Využitím we.trade se určitě význam úvěrového pojištění neztrácí. Platforma we.trade nabízí produkty, které, kromě jiného, dokážou zajistit platební riziko odběratele a umožňují financovat vzniklé pohledávky. Prověření klienta bankou je standardní proces, kterým klient prochází při „onboardingu“ v každé zúčastněné bance.

Bude možné dostat k dispozici prezentaci, popřípadě kontakty, kam je možné odeslat následné dotazy, eventuálně se ke službě registrovat (a za jakých podmínek)?

Ano, vše je dostupné na webových stránkách bank.

Jakým způsobem je řešena situace, kdy dodavatel neposkytne plnění vůbec, nebo ne v plném rozsahu?

Rozhodující pro plnění je to, zda byly splněny dohodnuté podmínky smart kontraktu.

Týká se obchodování/transakce rovněž subjektů poskytujících služby? Například jakožto OSVČ zajišťující překlady/tlumočení (dnes i online) pro společnosti v ČR i zahraničí.

We.trade umožnuje právnickým osobám uzavírání smart kontraktu na zboží i služby. Pro OSVČ we.trade v součastnosti není dostupný.

V ukázce uvádíte možnost obchodování v Evropě. Získat informace o obchodních partnerech v Evropě není tak složité, co ale např. Jižní Amerika, Rusko, popř. Čína?

We.trade neumožňuje získávání informací o partnerech, slouží k uzavírání konkrétních obchodů se zapojenými firmami. Informace o partnerech je nutné získat jinými cestami.

we.trade - digitální platforma pro bezpečnější obchodování

Zjistěte více o we.trade během minuty

Co je vlastně we.trade?

We.trade je elektronický portál pro sjednávání přímých obchodů mezi firmami. Přináší řadu vlastností, které činí zahraniční i tuzemské obchody transparentní a bezpečné. Na we.trade dochází k přímému dohodnutí a elektronickému uzavření závazné obchodní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tzv. chytrý kontrakt. Chytrý kontrakt, neboli „smart kontrakt“, obsahuje dohodnuté podmínky pro placení a zajišťuje, že finanční vypořádání probíhá plně automatizovaně, bez zásahu člověka.

Jaké jsou jeho hlavní výhody?

  • Online vytvoření a administrace obchodních tzv. „smart“ kontraktů, usnadnění práce a úspora času
  • Snížení rizika nezaplacení v obchodních vztazích díky nově nabízeným produktům, podmínkám vypořádání a platbám přímo na platformě we.trade
  • Platba vždy realizována automaticky až po splnění všech dohodnutých podmínek
  • Garance zaplacení, pokud jsou splněny podmínky vypořádání
  • Významné zlepšení predikce cash flow
  • Prověření obchodních partnerů ze strany bank